Personvernerklæring for tjenester levert av Preforma AS

Vår personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene som samles inn og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse.

Oppdatert  16.03.22

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenester levert av Preforma AS til deg.
Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Preforma AS. Ved å akseptere Tjenestevilkårene ved å ta i bruk tjenesten, inngår du en avtale med Preforma AS. Det er legen som står ansvarlig for helsehjelpen du mottar etter at du har blitt satt i kontakt med denne.

2. Tilgang til og bruk

2.1 Om bruk:
Denne avtalen gir deg rett til å benytte Preformas skjema slik det til enhver tid tilbys.

2.2. Beskrivelse av tjenesten
Preformas skjema gir deg og legen mulighet til å forberede dere til timen ved at du før konsultasjonen oppgir opplysninger om deg selv som er relevant for at legen skal kunne gi best mulig hjelp til deg.

Når du sender inn opplysningene i skjemaet godtar du vilkårene i dette dokumentet. Det er legen som er ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er korrekte og det er legen som er ansvarlig for behandlingen som gis.

2.3. Betaling og avbestilling
Det er gratis for pasienten å levere informasjonen før timen via Preformas skjema.


3. Regulering av ansvar

Preforma AS har som mål at tjenesten skal være tilgjengelig til enhver tid, men står ikke ansvarlig dersom det tilkommer svikt slik at opplysningene som er avgitt ikke kommer frem til legen.

4. Behandling av personopplysninger

Som et ledd i tjenesten vil Preforma AS behandle personopplysninger om deg i form av navn, fødselsdato og opplysninger som du oppgir om din person og helse relevant for konsultasjonen du skal til. Innhenting av disse opplysninger er målet med tjenesten, og samles inn for å forbedre kvaliteten til den planlagte konsultasjonen du skal til. Preforma AS følger lover og om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen.
Preforma AS samler inn informasjonen utelukkende for den planlagte konsultasjonen og data slettes etter konsultasjonen, og senest 13 dager etter at de er sendt inn. Data som er samlet inn vil kunne kopieres inn i journalsystem som legen/behandler bruker for å dokumentere konsultasjonen.
Preforma AS er ikke (data)behandlingsansvarlig for informasjon samlet inn av Preformas skjema som journalføres av legen i deres journalsystem. Dette ansvaret har den enkelte lege/behandler.

5. Informasjon om personopplysninger

Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at vi innhenter og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til punktene under.

5.1 Innsyn, retting og sletting
Du som bruker/pasient har rett til informasjon om behandlingen av helse-og personopplysninger.
Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg. Du har krav på å få svar innen 30 dager. Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. Du har også rett til å ta kontakt for at vi skal slette data som er samlet inn før de automatisk slettes innen 13 dager. Det er gratis for deg å be om innsyn og sletting av data.
5.2 Informasjonssikkerhet

Det er Preforma AS sitt ansvar å sørge for for at dine helse og personopplysningene sikres tilstrekkelig etter tilgjengelig teknologi og at kun de som har tjenstlig behov får tilgang til opplysningene dine.

5.3 Tidsbegrensning på oppbevaring

Personopplysninger slettes fra Preforma etter når de er brukt under konsultasjonen med legen, og senest automatisk 13 dager etter de er sendt inn. Personopplysninger innhentet via Preformas skjema kan så overføres til elektronisk pasientjournal i samsvar med Pasientjournalloven.

6. Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på tjenestene Preforma tilbyr kan du ta kontakt med maria@preforma.no

7. Tvisteløsning

Avtalen mellom bruker og Preforma AS reguleres av norsk lov. Dersom det oppstår tvister skal man tilstrebe løsning i minnelighet evt i forliksråd. Om dette ikke fører frem kan hver av partene forlange at tvisten fremlegges alminnelige domstoler.